Vrienden van Ad Hoc

Stichting Vakantieorkest Ad Hoc is een non-profit organisatie zonder eigen middelen. Voor inkomsten ter financiering van door haar te organiseren tournees is zij geheel afhankelijk van derden. Daaronder te verstaan: sponsors, subsidiërende instellingen, begunstigers en “vrienden van Ad Hoc”. Naast deze categorieën geldverschaffers wordt van geselecteerde muzikanten een eigen bijdrage gevraagd ter verdere dekking van de reis-en verblijfkosten verbonden aan de tournee. Genoemde bijdragen zijn vooral afhankelijk van bestemming en duur van een concertreis.

Jonge talentvolle en gemotiveerde muzikanten de kans bieden om samen met professionals in een relaxte sfeer te musiceren. En het op hoog nivo uitdragen van het medium harmonie orkest. Dat zijn de doelen waarmee ieder jaar een nieuw “Vakantieorkest Ad Hoc” wordt geformeerd. Daartoe steekt het bestuur van Ad Hoc veel tijd en moeite in het telkens opnieuw samenstellen van een dergelijk orkest en het organiseren van passende muzikale tournees. Maar musiceren en concerteren kost geld, veel geld zelfs. Denk hierbij maar eens aan instrumenten, bladmuziek, verlichtings-en geluidsapparatuur om maar eens wat te noemen. En wat te denken van reis-en verblijfkosten? Geld dat door onze muzikanten moet worden opgebracht, vaak uit een kleine beurs. Om te kunnen voortbestaan hebben wij, naast onze eigen inbreng, behoefte aan financiële ondersteuning. Hiervoor doen wij een beroep op u. Als u ons financiëel wilt steunen kan dat door uw bijdrage over te maken op bankrekening nummer NL57 RABO 0138 6841 97 t.n.v. Vakantieokest Ad Hoc te Breda onder vermelding van “Vrienden van Ad Hoc”. En natuurlijk is elke andere vorm van bijdragen van harte welkom. Maar hoe uw bijdrage er ook uit ziet, de muzikanten van Ad Hoc zijn u er zeer erkentelijk voor.