Vervolg van het inschrijfproces

Onderstaande gegevens hebben wij nog nodig om je inschrijving voor onze aanstaande tournee compleet te maken.

Mocht je bepaalde gegevens niet bij de hand hebben (zoals een geldig paspoort), dit formulier kun je ook op een later tijdstip invullen. Zie voor meer informatie hiervoor de e-mail die je zojuist hebt ontvangen.

Repetities:

Ten behoeve van de tournee 2021 worden de onderstaande 3 repetitiedagen en 2 repetitieweekenden gehouden. Geef per repetitie je beschikbaarheid aan. Aanwezigheid op de repetities is een belangrijk selectiecriterium voor deelname en je zult worden gehouden aan hetgeen hier wordt ingevuld. Je dient deze data na het versturen vrij te houden.

Overige gegevens

Deelnemersvoorwaarden:

• Van de deelnemer wordt verwacht dat hij/zij een degelijke zelfdiscipline heeft t.a.v. het instuderen van de te spelen werken en dat hij/zij goed voorbereid bij bovenstaande repetities aanwezig zal zijn
• Voor deelname aan de concertreis geldt een minimum leeftijd van 18 jaar welke per 1 juli 2021 bereikt dient te zijn. Indien men op het moment van inschrijven nog geen 18 jaar is, dient er een e-mail met akkoord van de wettige vertegenwoordiger te worden verzonden aan ledencontact@vakantieorkestadhoc.nl.
• De deelnemer dient minimaal over het niveau van het landelijk erkend C-diploma te beschikken. Of een muzikant wordt toegelaten is in alle gevallen ter beoordeling aan de dirigent, muziekcommissie en/of het bestuur;
• De deelnemer wordt geacht aanwezig te zijn bij alle repetitieweekenden (ook zaterdagavonden) in Dorpshuis De Klip te Dorst.
• De deelnemer dient vervolgens aanwezig te zijn tijdens de repetitiedagen en concerten op woensdag 28 juli en donderdag 29 juli te Breda alsmede te participeren in de buitenland tournee van vrijdag 30 juli t/m vrijdag 6 augustus 2021.
• De deelnemer doet bij inschrijving een aanbetaling van € 25,-. De inschrijving wordt pas als compleet en definitief beschouwd na ontvangst van deze aanbetaling. Indien de deelnemer niet wordt geplaatst in het orkest, wordt de aanbetaling geretourneerd. Annulering door de deelnemer na sluiting van de inschrijfperiode resulteert niet in teruggave van de aanbetaling. Uitzonderingen hierop zijn ter beoordeling van het bestuur.
• De deelnemer betaalt een reissom van € 395,00 (incl. aanbetaling). Betaling geschiedt in één keer of 4 termijnen.
• De volledige reissom dient uiterlijk op 1 juni 2021 te zijn voldaan. Betaling in termijnen is mogelijk.
• Indien de gehele reissom niet tijdig is voldaan, kan het bestuur besluiten om de deelnemer uit te sluiten van verdere deelname.
• Betalingen dienen plaats te vinden op bankrekening nummer NL57 RABO 0138 6841 97 ten name van Vakantieorkest Ad Hoc onder vermelding van “naam deelnemer” en “deelname 2021”.
• Indien de deelnemer na bevestiging van plaatsing, alsnog wijzigingen doorvoert in zijn/haar aanwezigheid, kan dit consequenties hebben voor de deelname van de deelnemer aan de tournee. Indien dit leidt tot uitsluiting van verdere deelname, is de deelnemer de gehele reissom ad € 395,- verschuldigd aan Vakantieorkest Ad Hoc. Dit alles ter beoordeling van het bestuur.
• Indien de deelnemer na bevestiging van plaatsing én acceptatie van plaatsing door deelnemer, alsnog afziet van deelname, is de deelnemer de gehele reissom ad € 395,- verschuldigd aan Vakantieorkest Ad Hoc. Indien bijzondere omstandigheden de deelnemer noodzaken af te zien van deelname, kan het bestuur beslissen om de verschuldigde reissom (deels) kwijt te schelden;
• Deelnemer dient zelf zorg te dragen voor verzekering van zijn/haar instrument(en) en voor een reis- en annuleringsverzekering.
• Vakantieorkest Ad Hoc behoudt zich het recht voor om deelnemers alsnog uit te sluiten van deelname aan de tournee van 2021 indien aan één of meer van de bovenstaande voorwaarden niet wordt voldaan. De hieruit voortvloeiende kosten zullen worden verhaald op de deelnemer.
• Op de deelname aan de tournee van vakantieorkest Ad Hoc zijn de deelnemersvoorwaarden van toepassing. Deelnemer bevestigt met het accepteren van deze deelnemersvoorwaarden dat hij/zij de deelnemersvoorwaarden heeft ontvangen, kennis heeft genomen van de deelnemersvoorwaarden en instemt met deze voorwaarden. • De deelnemer gaat onvoorwaardelijk en exclusief akkoord dat er tijdens repetities en tijdens de tournee beeldmateriaal wordt gemaakt, welke voor promotionele/commerciële doeleinden kan worden gebruikt zonder dat de deelnemer hier specifiek toestemming voor moet geven of op enige wijze wordt gecompenseerd.


De selectie zal na het sluiten van de inschrijvingstermijn plaatsvinden. Uiterlijk eind april 2021 ontvang je bericht of je wel of niet geplaatst ben in het orkest.